Moje stypendium
RSS

Wspierają nas

akceptuję regulamin


Artykuł

O stypendiach dla uczniów

2013-07-24 (12:32)

Uczniowie, podobnie jak studenci, mogą otrzymać pomoc stypendialną z wielu/różnych źródeł pomocy stypendialnej - stypendium naukowego, sportowego czy socjalnego. Stanowią one istotny czynnik pobudzający do rozwijania talentów naukowych, sportowych oraz artystycznych.

O stypendium może starać się każdy. Nie tylko prymus. Zobacz, o jakie stypendia masz szansę walczyć i jakie warunki musisz spełnić, aby się o nie ubiegać! Ale zacznijmy od początku.

Co to jest stypendium?
Stypendium to wsparcie finansowe, materialne (np. podręczniki, komputer) lub usługowe (np. kurs językowy) dla uczniów, studentów, doktorantów, artystów, sportowców lub innych grup pomagające w rozwijaniu talentu lub kontynuowaniu nauki.

Stypendia z budżetu państwa – do zdobycia w szkole.

Stypendium szkolne
O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, pochodzący z rodziny, w której przeciętny dochód miesięczny nie przekroczył 351 zł. netto na osobę. Stypendium to może wynosić od 72,80 zł. do 182 zł. O formie wypłaty (forma finansowa, pokrycia kosztów zajęć edukacyjnych albo pomoc rzeczowa np. podręczniki), wysokości, sposobie ubiegania się o stypendium szkolne decyduje rada Twojej gminy. Wniosek o przekazanie tego stypendium składa się do 15 września.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
O stypendium to możesz ubiegać się jeśli masz wysoką średnią ocen lub osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Stypendium przyznawane jest przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii szkolnej komisji stypendialnej. Wniosek składa do komisji wychowawca klasy lub sam uczeń. O przyznanie stypendium można starać się nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru. Stypendium to wypłacane jest raz w semestrze, a wysokość zależy od tego jakim budżetem dysponuje szkoła.

Stypendium ministra edukacji
O stypendium przyznawane przez ministra edukacji mogą walczyć uczniowie, którzy:
- są laureatami międzynarodowej olimpiady
- są laureatami lub finalistami przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich
- są laureatami konkursu na pracę naukową zorganizowanego przez instytucję naukową
- uzyskują najwyższe wyniki w nauce w szkole ponadgimnazjalnej
- uzyskują wyniki sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

Stypendium ministra edukacji ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3 tys. zł. Wniosek o przyznanie stypendium ministra przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium. Kurator oświaty, przedstawia ministrowi edukacji wnioski o przyznanie stypendium wraz z własną opinią.

Stypendium premiera
Stypendium prezesa Rady Ministrów mogą uzyskać uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły, która uprawnia do zdawania matury i uzyskali promocję z wyróżnieniem a ponadto najwyższą średnią ocen w szkole lub są szczególnie uzdolnieni w jednej dziedzinie (reszta ocen musi być co najmniej dobra).
To stypendium może uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły. Wynosi ono 258 zł. miesięcznie.

Stypendium ministra kultury
Stypendium ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego możesz otrzymać, jeśli jesteś uczniem szkoły artystycznej, uzyskałeś bardzo dobrą średnią ocen lub jesteś laureatem międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.
Wniosek o przyznanie stypendium ministra kultury przedstawia ministrowi dyrektor szkoły artystycznej, której uczniem jest kandydat do stypendium. Stypendium to wypłacane jest jednorazowo.

Stypendia unijne
Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uzdolnieni matematycznie, w kierunkach przyrodniczych albo technicznych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia edukację, mogą starać się o tzw. stypendium unijne.
Jest to wsparcie wypłacane w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki" z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych". Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium ustalają poszczególne urzędy marszałkowskie.

Społeczne programy stypendialne
Nie każdy z Was pewnie wie, że poza tymi stypendiami, o które możecie starać się w szkole, istnieją też stypendia przyznawane przez stowarzyszenia, fundacje, a także przez samorządy (np. urząd gminy, urząd wojewódzki), firmy, a nawet osoby prywatne.
Programy stypendialne mogą być zarówno ogólnopolskie, np. dla wszystkich uczniów w Polsce, jak i regionalne, lokalne, np. skierowane tylko do mieszkańców danej miejscowości. Bywa, że gdzieś niedaleko, może nawet w Twojej miejscowości działa organizacja stypendialna. Zorientuj się jakie jednostki udzielają tego rodzaju wsparcia w okolicy. Takie stypendia są często wyższe od tych oferowanych w szkole.

Każdy z takich programów stypendialnych stowarzyszeń lub fundacji ma inne zasady, ustalone przez organizatorów. Jeden przeznaczony jest dla uczniów utalentowanych sportowo, a inny muzycznie lub matematycznie. Wiele programów stypendialnych wspiera rodziny mniej zamożne. Coraz częściej organizacje adresują stypendia do młodzieży zaangażowanej społecznie, do wolontariuszy. Wszystkie aktualne oferty stypendialne oraz wiele ciekawych konkursów znajdziesz w wyszukiwarce na naszej stronie www.mojestypendium.pl

Stypendia zagraniczne
Czy wiesz, że wyjechać na stypendium zagraniczne może już uczeń? Istnieją programy, które pomagają utalentowanej, niezamożnej młodzieży dostać się do szkoły średniej np. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, USA, a nawet w Indiach. Dzięki stypendium uczeń może mieszkać w internacie, korzystać w pełni z oferty szkoły i co pewien czas odwiedzać rodzinę w Polsce. Warunkiem koniecznym jest znajomość języka. Takie stypendium to ogromna przygoda.

Linki:
www.men.gov.pl
Podziel się
Stypendia PomostoweAgrafka

Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć.
Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl.
Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.
Copyright © 2006-2015 Fundacja Dobra Sieć