Moje stypendium
RSS

Wspierają nas

akceptuję regulamin


Artykuł

Stypendia z uczelni

2013-07-05 (12:29)

System pomocy materialnej skierowany do studentów przewiduje przekazywanie środków finansowych bez względu na wiek, rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne) czy typ uczelni.

Zasady wszystkich poniższych programów stypendialnych (poza stypendium ministra) wyglądają na każdej uczelni trochę inaczej. Ustala je rektor w nakreślonych ustawą ramach.

Każdemu studentowi przysługuje prawo do korzystania ze wszystkich tych form jednocześnie, pod warunkiem spełnienia kryteriów każdego z nich.

Student, który studiuje równocześnie na dwóch lub więcej kierunkach, może otrzymywać każde ze stypendiów oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów. Wyjątek stanowi kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Stypendia i zapomogi można otrzymywać przez cały okres studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z tym że stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem są studenci studiów drugiego stopnia, którzy mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na pierwszym roku tych studiów, jeżeli rozpoczęli je w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia. W tym przypadku stypendia są przyznawane i wypłacane przez nową uczelnię.

Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek studenta.

Stypendium socjalne
Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni ustala – w granicach określonych w ustawie – rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Próg dochodu określony w uczelni nie może być niższy niż 456,3 zł oraz wyższy niż 782,6 zł netto na osobę w rodzinie studenta.

Stypendium socjalne, może być zwiększone studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (także z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium to jest niezależne od sytuacji materialnej.

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (tj. rozpatrywania odwołań od decyzji, sposobu dokumentowania dochodu, terminu wypłaty świadczeń itd.) znajdują się w uczelnianych regulaminach.

Warunki ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Warunki przyznawania
Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy odbywa się w uczelni przed ich potwierdzeniem przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni oraz podpisaniem przez rektora.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, stypendium ministra na rok akademicki 2013/2014 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2012/2013, oraz:
- szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku lub
- uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Warunku dotyczącego zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2012/2013 nie stosuje się w przypadku, gdy niezaliczenie roku studiów było spowodowane narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki;
- udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; wystąpienia na konferencjach naukowych;
- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
- wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
- udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
- nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
- udział w igrzyskach olimpijskich;
- udział w mistrzostwach świata;
- 1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
- 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
- 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
- 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie;
- osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia sportowe powinny dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Możliwość składania kilku wniosków
Stypendia ministra przyznawane są na kierunkach. Student może przedstawić wnioski o stypendium ministra z tylu kierunków, na ilu studiuje, lecz otrzymać może tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku studiów.
Jeżeli student na jednym kierunku posiada zarówno osiągnięcia naukowe, jak i sportowe, może złożyć na tym kierunku tylko jeden wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

Tryb składania wniosku przez studenta
Student składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – rektorowi uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.
Termin składania wniosku przez studenta określa uczelnia.

Liczba i wysokość stypendium ministra
W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 1.000 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 15.000 zł. Minister określi próg punktowy, powyżej którego studenci otrzymają stypendium, oraz wysokość stypendium w roku akademickim 2013/2014 po zakończeniu procedury oceny wniosków. W ubiegłym roku Minister przyznał 969 stypendiów w wysokości 14.000 zł.

Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra
Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, nie później niż do 15 grudnia danego roku. W związku z tym, lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2013 r. Do uczelni oraz studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej na stronie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podziel się
Stypendia PomostoweAgrafka

Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć.
Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Fundacja Dobra Sieć nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu na podstawie informacji opublikowanych na stronach www.mojestypendium.pl.
Rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstów zamieszczanych w serwisie www.mojestypendium.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych bez podania źródła wymaga zgody serwisu www.mojestypendium.pl.
Copyright © 2006-2015 Fundacja Dobra Sieć